Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetus tekee henkilötietojen käsittelystä entistä läpinäkyvämpää ja vahvistaa henkilötietojen suojaa. 

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Ihmisillä on jatkossakin oikeus tarkastaa esimerkiksi itseään koskevat tiedot, pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot sekä poistamaan tarpeettomat tiedot.

Uudistuksella luodaan kuitenkin myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tietojen siirto järjestelmästä toiseen onnistuu nykyistä helpommin.

MITÄ EU:N TIETOSUOJA-ASETUS TARKOITTAA SINUN KANNALTASI?

Jos haluat tarkastaa Herman IT:n rekisteristä sinua koskevat tiedot:

Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja tule toimistollemme täyttämään tietojen tarkastuspyyntölomake. Tunnistautumisen ja tietojen täyttämisen jälkeen lomake lähetetään Herman IT:n rekinterinpitäjälle, joka toimittaa sinulle rekisteristämme löytyvät tiedot.

Jos et halua tarkastaa Herman IT:n rekisteristä sinua koskevia tietoja:

EU:n tietosuoja-asetus ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietosuojaseloste

Suoramarkkinointi

TIETOSUOJASELOSTE SUORAMARKKINOINTI

1 YHTEISREKISTERINPITÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 0185497-2

Puhelinosuuskunta IPY
Pohjolankatu 5
74100 Iisalmi
Y-tunnus: 0170403-4

Kaisanet Oy
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2366937-2

Herman IT Oy
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2392690-6

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ SEKÄ YHTEYSTIEDOT

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@kpo.fi

3 REKISTERIN NIMI

Suoramarkkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käytetään yhteisrekisterinpitäjien ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 6

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot. Rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

(Henkilötietolain10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.) Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, yhteisrekisterinpitäjien palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteisrekisterinpitäjien ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan tietoja ei luovuteta yhteisrekisterin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

9 TIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen tai viranomaisvelvoitteiden
mukaisen ajan.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
– Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustamisoikeus

12 YLEINEN KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TURVATOIMISTA

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhteisrekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjän palveluksessa, sekä yhteisrekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
avulla.

13 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.

14 TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33

15 VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekrytointi

TIETOSUOJASELOSTE REKRYTOINTI

1 YHTEISREKISTERINPITÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 0185497-2

Herman IT Oy
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2392690-6

Kaisanet Oy
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2366937-2

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ SEKÄ YHTEYSTIEDOT

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@kpo.fi

3 REKISTERIN NIMI

Rekrytointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käsitellään rekrytointien toteuttamiseksi

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 6

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Linkedin -profiilin osoite, henkilön itse toimittamat henkilökohtaiset tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyltä itsestään.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan tietoja ei luovuteta yhteisrekisterinpitäjän lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

9 TIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisen mukaisen ajan. Avoimissa hakemuksissa hakija voi valita säilytysajan 3 tai 6 kuukautta.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
– Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustamisoikeus
– Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12 YLEINEN KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TURVATOIMISTA

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhteisrekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjän palveluksessa, sekä yhteisrekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
avulla.

13 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.

14 TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33 ja 34

15 VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASREKISTERI

 

1 YHTEISREKISTERINPITÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Herman IT Oy
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2392690-6

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 0185497-2

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ SEKÄ YHTEYSTIEDOT

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@kpo.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyperusteena toimivat suostumus, sopimus sekä oikeutettu etu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön nimi, äidinkieli, yhteystiedot ja yhteydenotot sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjän omasta toiminnasta tai rekisteröidyltä itsestään.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan tietoja ei luovuteta yhteisrekisterinpitäjien lukuun toimivien tai
palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.
Asiakastietoja voidaan siirtää yhteisrekisterinpitäjien suoramarkkinointirekisteriin.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

9 TIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen tai viranomaisvelvoitteiden mukaisen ajan.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
– Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustamisoikeus
– Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12 YLEINEN KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TURVATOIMISTA

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhteisrekisterinpitäjien määrittelemät henkilöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjien palveluksessa, sekä yhteisrekisterinpitäjien toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

13 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.

14 TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33

15 VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.